;

Laatste nieuws

Subsidieregeling Jonge Landbouwers (JOLA)

donderdag 10 januari 2019
De subsidie Jonge Landbouwers (JOLA) geeft jonge landbouwers de kant te investeren in innovatie en modernisering op het bedrijf.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie, dan moet u aan enkele voorwaarden voldoen.
De jonge landbouwer:
- is niet ouder dan veertig jaar op het moment van aanvragen;
- heeft niet eerder een beschikking ontvangen voor dezelfde subsidieregeling;
- runt voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming (eventueel in een maatschap);
- heeft blokkerend zeggenschap met financieel belang van minimaal € 25.000,-;
- heeft een erkende agrarische opleiding afgerond of minimaal drie jaar relevantie werkervaring.

Kijk hieronder op de investeringslijst of uw investering in aanmerking komt voor subsidie, of vraag uw Abemec verkoper om meer informatie.

Nr.

Investeringscategorie

Score

Uitzondering

1

Zonnepanelen en zonnecollectoren

6

2

Windmolen

4

Groningen, Drenthe

3

Kleine windturbine

6

4

Systemen voor precisielandbouw

8

5

Mechanische mestscheidingsinstallaties

6

Brabant

6

Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding

9

7

Machine voor spitten en zaaien en poten/ planten tegelijk

9

Brabant

8

Voorzieningen voor weidegang

7

9

Koematras, waterbed

8

Brabant

10

Varkensvriendelijke vloeren

8

Brabant

11

Open water voorzieningen voor pluimvee

6

Brabant

12

Pad cooling in stallen voor veehouderij

8

13

Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen

7

14

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling

6

15

Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

9

16

Emissie-arme vloeren voor stallen melkveehouderij

9

17

Biobed of biofilter

5

Brabant

18

Fijnstofreducerende maatregelen pluimveestallen

8

19

Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen

6

20

Luchtwassystemen in de veehouderij

5

21

Omgekeerde osmose

6

22

Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt

5

23

Eletrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwactiviteiten

6

24

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

7

25

Technieken om bodemverdichting tegen te gaan

8

26

Systemen om productierisico’s te verkleinen

6

Brabant

27

Emissie arme stalsystemen voor de varkenshouderij

9

Zl, Gr, Fl, Zh, Dr, U


Image title
Aan het laden
Aan het laden