Disclaimer

De informatie op www.abemec.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Abemec bv (hierna: Abemec) welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 16058920.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De door Abemec verstrekte informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzing naar een product of een dienst op deze internetsite houdt nimmer een aanbod of een advies in. De verstrekte informatie is louter indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie is gewijzigd.

Verwijzing naar internetsites die niet door Abemec worden onderhouden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Abemec is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud (met inbegrip van de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden) en het functioneren van de internetsites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar de internet van Abemec.

Abemec kan niet garanderen dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Abemec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaat door het gebruik van deze internetsite, zoals schade veroorzaakt door onjuistheden, omissies, andere onvolkomenheden of gedateerdheid van informatie, door virussen of het niet correct functioneren van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Abemec.

Intellectuele eigendomsrechten

Abemec behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de op of via deze internetsite aangeboden informatie. De informatie op deze internetsite is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze internetsite niet toegestaan om informatie op deze internetsite te bewerken, te wijzigen, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de internetsite van Abemec en een andere internetsite zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abemec.

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de krachtens Nederlands recht bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
© Abemec bv